Všeobecné podmínky

1. Úvodní ustanovení.

Sbor dobrovolných hasičů, Červený Kostelec – město (dále jen SDH ), zajišťuje ubytovací služby na vlastní rekreační chatě “U sv. Floriána“ v Horní Malé Úpě 61.

2. Vznik smluvního vztahu.

Smluvní vztah mezi SDH a zákazníkem vzniká na základě podepsání a potvrzení smlouvy o ubytování oběma zúčastněnými stranami. Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem uzavření smlouvy o ubytování a jsou její nedílnou součástí. Smlouva o ubytování je závazná pro všechny osoby v ní uvedené. Za smluvní závazky všech účastníků uvedených ve smlouvě o ubytování odpovídá zákazník podepisující cestovní smlouvu, jako za své vlastní. Má se za to, že objednavatel ubytování je smluvní plátce, není-li plněno, nebo dohodnuto odlišně. U nezletilých osob musí podepsat smlouvu o ubytování jejich zákonný zástupce.

3. Platební podmínky

Cena za ubytování je uvedena v ceníku. Po uzavření smlouvy o ubytování uhradí zákazník do 14 – ti dnů 40% z ceny za poskytnuté ubytování uvedené ve smlouvě, doplatek 60% je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 – ti dnů před nástupem na ubytování. Při uzavření smlouvy o ubytování 30 a méně dnů před nástupem k ubytování, je povinen zákazník uhradit celou cenu za ubytování při sepsání smlouvy o ubytování, nebo ve lhůtě dohodnuté s SDH. V případě, že nebude dodržen termín úhrady za ubytování, je SDH oprávněna odstoupit od smlouvy bez dalšího upozornění a účtovat odstupné. Bez plného zaplacení ceny za ubytování nemají zákazník ani ostatní účastníci nárok na poskytnutí ubytování.

4. Práva a povinnosti zákazníka.

Zákazník má právo:

 • poskytnutí služeb stanovených pro ubytování
 • reklamovat případné vady a požadovat jejich odstranění
 • být seznámen se všemi případnými změnami
 • kdykoliv před započetím ubytování odstoupit od smlouvy za předpokladu dodržení úhrady odstupného (viz bod 6.)
 • zajistit za sebe jiného účastníka (v tomto případě nebude účtováno žádné odstupné, pokud budou ostatní body smlouvy splněny)

Zákazník je povinen:

 • uhradit celou cenu za ubytování v termínu stanoveném v ubytovací smlouvě
 • řídit se pokyny pro ubytování, respektovat pokyny zástupce SDH
 • překontrolovat si před odjezdem potřebné doklady, případné nesrovnalosti sdělit zástupci SDH
 • uplatnit své právo z odpovědnosti za případ vady a nedostatky ubytování – reklamace

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen ústně, nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady u správce chaty, nebo u jiného pověřeného zástupce SDH. Jestliže na základě reklamace není náprava zjednána na místě, je zákazník povinen o tomto sepsat zápis a uplatnit svoji reklamaci. Reklamaci uplatněte po ukončení pobytu, výhradně písemnou formou a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od ukončení ubytovacích služeb. Na vady a nedostatky, které mohli být odstraněny již v průběhu ubytování, ale byli specifikováni až po jejich skončení, nebude brán zřetel. Zákazník, který při nástupu ubytování, nebo v jeho průběhu poruší právní předpisy ČR, nerespektuje pokyny pro ubytování, nebo poruší ustanovení těchto všeobecných podmínek, může být správcem objektu, nebo jiným zástupcem SDH vyloučen z ubytování bez náhrady za nevyužité služby. Zákazník, který bez zavinění SDH nevyčerpá všechny služby, nemá právo na jejich náhradu.

5. Práva a povinnosti ubytovatele ( SDH )

 • zrušit ubytování, z důvodu nějaké poruchy či jiných nepředvídatelných událostí, které znemožňují SDH své zákazníky podle uzavřené smlouvy o ubytování ubytovat.

SDH je oprávněn zvýšit cenu za ubytování, nejpozději 21 dnů před nástupem pokud by došlo:

 • zvýšení cen za energie o více jak 10%
 • zvýšení cen jiných plateb, spojených s ubytováním
 • Pokud se v době od sepsání smlouvy o ubytování do započetí čerpání služeb dojde ke změnám, které se projeví zvýšením ceny za ubytování je povinen SDH toto zákazníkovi neprodleně oznámit a navrhnout změnu smlouvy o ubytování. V návrhu musí být uvedena nová cena. Zákazník má právo se rozhodnout, zda s novou smlouvou souhlasí, nebo od ní odstoupí. Neučiní – li tak v době uvedené na oznámení, má SDH za to, že s novou smlouvou souhlasí. Poukazy a pokyny jsou klientům předávány osobně cca 1 týden před nástupem ve zbrojnici SDH Červený Kostelec – město, nebo ve stejném termínu poštou vzdálenějším klientům.
 • V případě úrazu, nemoci, odcizení věci apod., poskytne SDH potřebnou pomoc k řešení této události, ale nehradí za účastníka lékařské ošetření, léky apod.
 • SDH neodpovídá za škody vzniklé z důvodu nepříznivého počasí a důvodů, které nemůže ovlivnit. Z těchto důvodů nevzniká zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy.
 • Pokud již zákazník ubytování zálohově uhradil a došlo k jejich zrušení uvedených v bodu 5. je SDH povinen vrátit tuto částku nejpozději do 21 dnů po vrácení všech dokladů, popř. klíčů apod. Bez vrácení těchto dokladů apod. není možné provést vrácení peněz. Po 3 měsících se promlčují nároky zákazníků vyplývající ze smlouvy o ubytování. Na žádné další náhrady nemá zákazník nárok.
 • SDH nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka, ke kterým došlo zaviněním tzv. „vyšší moci“.

6. Odstoupení od smlouvy o ubytování zákazníkem, výše odstupného

Zákazník má právo od smlouvy o ubytování odstoupit výhradně písemným oznámením. Rozhodujícím datem pro stanovení výše odstupného, které je zákazník povinen zaplatit SDH, je datum doručení písemného oznámení na adresu SDH.

Při odstoupení od smlouvy je povinen zákazník uhradit následující odstupné:

 • více jak 31 dní před nástupem administrativní poplatek 20,- Kč /osobu
 • 21 – 30 dní před nástupem 20% z ceny ubytování
 • 8 – 20 dní před nástupem 30% z ceny ubytování
 • méně než 7 dní před nástupem 60% z ceny ubytování

Za odstoupení od smlouvy s odstupným ve výši 100% se považuje nenastoupení pobytu, vrácení účastníka pro nedodržení pasových, celních, devizových či jiných předpisů, popř. vyloučení účastníka z poskytování ubytovacích služeb z důvodů uvedených výše (viz povinnosti zákazníka).

7. Zpracování osobních údajů.

Zákazník uděluje souhlas, aby jeho osobní údaje uvedeného ve smlouvě o ubytování zpracoval SDH v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze odpovědným pracovníkům SDH. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Rovněž i jménem všech uvedených na smlouvě o ubytování.

8. Závěrečné ustanovení.

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, mezi SDH  a zákazníkem a nabývají účinnosti podpisem zákazníka na smlouvě o ubytování.